Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w jej codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych, aby
w przyszłości jej członkowie samodzielnie potrafili pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki
i wychowania dzieci. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania i za jej zgodą.

W czasie wspólnych działań z rodziną asystent:

  • udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
  • wspiera aktywność społeczną rodzin,
  • udziela pomocy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,
  • motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

       Asystent rodziny realizuje pracę socjalna - wychowawczą z elementami terapii w środowisku zamieszkania rodziny
i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego działaniem powinna być pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach dnia codziennego.  Główną formą jego pracy winno być towarzyszenie (asystowanie). Asystowanie w odróżnieniu od dyrektywnego przydzielania zadań lub wyręczania polega na obecności, towarzyszeniu w czymś, uczestniczeniu, służeniu wsparciem. (I. Krasiejko, „Metodyka działania asystenta rodziny” Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012, I. Krasiejko, „Zawód asystenta rodziny
w procesie profesjonalizacji” Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2013 rok).

W Miejskim Centrum Wspierania Rodziny swoje wsparcie oferuje 7 asystentów rodziny.

Każdy z asystentów obejmuje opieką nie więcej niż 15 rodzin. Elastyczny czas pracy asystentów służy realnym potrzebom rodzin i dostosowany jest do ich rytmu życia.

Rodziny wychowujące dzieci, szczególnie w wieku szkolnym, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń zachowania, przystosowania społecznego itp. W związku z tym
w ramach wspierania rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.