Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub
w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Funkcjonariusz Policji lub strażnik straży gminnej doprowadzający osobę wstanie nietrzeźwości do izby wytrzeźwień lub placówki, jednostki Policji, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu, sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia.

Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się wodrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.

Jeżeli osoba doprowadzona wymaga hospitalizacji, niezwłocznie przewozi się ją do podmiotu leczniczego. Transport,
w zależności od stanu zdrowia tej osoby, wykonują jednostki Policji, straż gminna, podmioty wykonujące transport sanitarny lub zespoły ratownictwa medycznego.

Zakres zadań izby wytrzeźwień

1) sprawowanie opieki nad osobami wstanie nietrzeźwości;
2) wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych;
3) udzielanie osobom wstanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;
4) prowadzenie detoksykacji, jeżeli izba wytrzeźwień posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie
i
wykwalifikowany personel;
5) informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień oszkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego;
6) współpraca zwłaściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami określonymi
w art. 21 ust.1 (ustawy o wychowaniu wtrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz innymi instytucjami
i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Koszt pobytu na izbie wytrzeźwień

Na podstawie art. 422 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244) ogłasza się, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji wynosi 309,01 zł. Kwota ustalana jest na podstawie aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji.

 

Kontakt z izbą wytrzeźwień - kliknij tutaj

Godziny pracy izby wytrzeźwień - kliknij tutaj

 

(źródło: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)