Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania Gminnej Komisji:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji.

2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

4.Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
    a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
    b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
    a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogów.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogowie:
Przewodnicząca
: Arleta Zawadzka
Zastępca Przewodniczącej: Sylwia Czaplicka- Downar
Sekretarz: Marcin Szatyński

Członkowie Komisji:

- Justyna Baczyńska,
- Alina Drążek,
- Tomasz Kumczyk,
- Ryszard Gola - Sienkiewicz,
- Grażyna Maćkiewicz,
- Grzegorz Płatek,
- Łukasz Szuwikowski,
- Piotr Kowalski,
- Marta Wojtysiak,
- Magdalena Lembicz-Staniukiewicz,
- Ewa Walczak,
- Beata Gornostaj,
- Magdalena Ślebioda

Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wtorek w godzinach 14:00 - 18:00 ul. Legnicka 3 w Głogowie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe