Miejskie Centrum Wspierania Rodziny prowadzi na terenie miasta Głogowa 4 Świetlice Środowiskowe oraz 2 Kluby Środowiskowe. Świetlice Środowiskowe funkcjonują w strukturach MCWR w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny. Są to placówki, do których uczęszczają dzieci w wieku 7 – 15 lat, niejednokrotnie z zaburzeniami zachowania, pochodzące z rodzin, w których istnieje choroba alkoholowa jak również z rodzin dysfunkcyjnych, ale nie tylko.

Organizacja świetlic środowiskowych

Świetlice Środowiskowe prowadzą zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwalają na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.

Celem działalności świetlic środowiskowych jest wspieranie rodziny, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zajęcia są bezpłatne, każdy uczęszczający na zajęcia ma prawo, by w swobodny sposób wyrażać swoje myśłi i poglądy, każdy zobowiązany jest do okazywania sobie wzajemnego szacunku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7
w Głogowie pod numerem telefonu 76 853 38 34.

Zapisanie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez osobisty kontakt rodzica/opiekuna z wychowawcą świetlicy.

W świetlicach środowiskowych dzieciom i młodzieży zapewniona zostaje opieka wychowawcza, tworzone są warunki do nauki i pomocy w nauce, rozwijane zostają zainteresowania i uzdolnienia uczestników. Wychowawcy w pracy z dzieckiem łagodzą niedostatki wychowawcze w rodzinie, eliminują zaburzenia zachowania, kształtują rozwój dziecka poprzez naukę zdobywania umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zadaniem świetlic jest ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień w tym szczególnie alkoholizmu i narkomanii, poznawanie zagadnień które pozwolą dzieciom i młodzieży sprawnie funkcjonować społecznie i radzić sobie z trudnościami oraz zaspokajać potrzeby psychiczne dzieci.
Na zajęciach w świetlicach kształtowanie są umiejętności personalne, empatia, zapewnione zostaje poczucie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wzmacnia się atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, pozytywne interakcje, eliminowane zostają nieprawidłowe zachowania. Uczestnicy budują poczucie własnej wartości, kształtują w sobie umiejętności asertywnei mobilizują się do pozytywnych działań i poprawnych zachowań.

Do zadań świetlic środowiskowych należy:

-wspieranie rodzin przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi,

-prowadzenie zajęć grupowych o charakterze profilaktyczno –edukacyjnym i rozwojowym zgodnie z programem przygotowanym dla całej grupy,

-praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym,

-współdziałanie z rodziną dziecka oraz odpowiednimi instytucjami w celu tworzenia sprzyjających warunków rozwojowych,

-prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,

-pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych

-pomoc w nauce

-dożywianie dzieci.

-organizowanie dzieciom czasu wolnego,

-rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień,

-rozwijanie kultury osobistej,

-poprawianie sprawności fizycznej,

Podstawowe formy pracy świetlicy:

-edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce

-zajęcia obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,

-organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,

np. kino, basen, spacery tematyczne,

-wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, techniczne, kulinarne, teatralne, taneczne, itp.,-

-zwiększające kulturę osobistą,

-rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe itp.,

-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,

Dodatkowe formy pracy świetlicy:

-rozwój osobisty i rozwój zainteresowań,

-umożliwienie dzieciom i młodzieży spożycia posiłku,

-wycieczki i wyjazdy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym,

Działalność Klubów Środowiskowych, które funkcjonują w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny to oferta skierowana do mieszkańców Głogowa. Cykliczne spotkania odbywają się w siedzibach Klubów przy ul. Akacjowej 10 i Folwarcznej 7. Działalność edukacyjno- wychowawczą łączymy z propozycjami kulturalnymi i rekreacyjnymi. Spotkania mają charakter tematycznych prelekcji, wieczorów autorskich, zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Współpracujemy ze Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi. Ważnym elementem klubowych spotkań jest ich otwarta formuła, konsultowanie tematów i propozycji spotkań z uczestnikami.

Do zadań Klubów  Środowiskowych należy:

-wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników klubu –dzieci, młodzieży idorosłych.

-rozwijanie u uczestników wartości chroniących przed destrukcyjnymi zachowaniami, m.in. od uzależnień, w szczególnościod alkoholowychi narkotykowych,

-organizowanie spotkań okolicznościowych oraz o charakterze edukacyjno--profilaktycznym, warsztatów zajęciowych i treningów umiejętności społecznych,

-pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych iosobistych w oparciu o diagnozę indywidualną uczestnika.

-praca z uczestnikami klubu w kontakcie indywidualnym