Miejskie Centrum Wspierania Rodziny jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Głogów, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Gminy. Realizuje zadania własne Gminy z zakresu wspierania rodziny, profilaktyki problemowej, opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielania schronienia osobom bezdomnym oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach losowych. Do zadań Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny należy realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałaniu Przemocy, a także Koordynowanie na terenie Głogowa realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie jednostki, reprezentuje Centrum na zewnątrz w ramach pełnomocnictwa.

Stanowiska Kierownicze w MCWR:


Dyrektor - Arleta Zawadzka
Główny Księgowy - Katarzyna Toll
Kierownik Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny - Magdalena Lembicz- Staniukiewicz
Kierownik Izby Wytrzeźwień i Noclegowni - p.o. Bartosz Kubiak